Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en ARTO BV (ARTO), met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Stellingen en liften zijn niet standaard voorzien door ARTO en dienen door de opdrachtgever zelf geregeld te worden.

3. Onze contractvoorstellen en offertes zijn slechts 30 dagen geldig en op geen enkel ogenblik bindend voor ARTO. Pas na het verzenden van een bevestigingsbericht door een gevolmachtigde van ARTO, na akkoord van de klant, is ARTO gebonden. De klant erkent uitdrukkelijk dat de contractuele relatie tussen de klant en bouwpartners, vreemd is aan de contractuele relatie, welke bestaat tussen de klant en ARTO. De verbintenissen aangegaan door ARTO kunnen hoogstens aangemerkt worden als een inspanningsverbintenis.

 

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

4. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

 

Omvang van de bestelling

5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van ARTO inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

6. De opmeting vindt plaats op het ogenblik dat alle raam- en deuropeningen afgewerkt zijn, dorpels geplaatst. Dit ogenblik dient ons door de cliënt meegedeeld. Ingeval alle openingen niet klaar staan en de koper verlangt dat wij op voorhand met de fabricatie aanvangen, dan kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld wat betreft de juistheid van de opgegeven maten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden alle oppervlakten vol gemeten.

 

Prijsbepaling en herziening

7. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c). Uurlonen in regie worden gerekend aan 52.50€/manuur van vertrek atelier tot aankomst atelier te Malle.

 

Leveringen en termijnen

8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz... die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van ARTO.

10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

11. De plaats van uitvoering dient eenvoudig bereikbaar, toegankelijk, vrij van werken, proper en ontruimd te zijn. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en ononderbroken kunnen worden uitgevoerd. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

 

Aansprakelijkheid voor schade

12. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

13. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

14. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. ARTO is niet aansprakelijk, noch wordt waarborg verstrekt in geval van schade door achterstallig onderhoud. Er wordt geen waarborg verstrekt wanneer de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen (m.i. betalings-) heeft voldaan.

15. ARTO is enkel aansprakelijk voor haar eigen fouten (met uitsluiting van haar lichte fouten). ARTO is slechts aansprakelijk in geval van zware tekortkomingen of bedrog. ARTO is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware tekortkomingen en bedrog van haar onderaannemers en aangestelden. Onder geen beding kan ARTO aansprakelijk gehouden worden voor fouten en/of bedrog van de bouwpartners van de opdrachtgever, ook als deze zouden zijn voorgedragen door ARTO. Onverminderd art. 1792 B.W. kan ARTO nimmer solidair en/of in solidum gehouden zijn met de bouwpartners van de opdrachtgever. ARTO kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de (kwaliteit, geschiktheid, e.a. van) de gebruikte materialen door, de prestaties en/of uitvoering door de bouwpartners van de opdrachtgever, dan wel opgelegd door deze, de naleving van de wetgeving door deze bouwpartners van de opdrachtgever, veiligheid op de werf voor deze bouwpartners, .... De opdrachtgever zelf is verantwoordelijk voor het (doen) naleven van de wettelijke verplichtingen door de bouwpartners. De opdrachtgever kan zich enkel richten tot de betreffende bouwpartners, met uitsluiting van ARTO, wanneer hun aansprakelijkheid in het gedrang komt.

16. ARTO heeft onder geen beding de verplichting de werkzaamheden uitgevoerd door een derde (voorafgaandelijk en/of gelijktijdig) te controleren, vooraleer zelf uit te voeren. Het uitvoeren van een voorafgaandelijke analyses (m.i.v. berekeningen) van de geschiktheid (stabiliteit, sterkte...) ondergrond, bouwmaterialen, en (grond)water, ... is niet begrepen, tenzij uitdrukkelijke opdracht. ARTO is er niet toe gehouden om bijzondere plaatsgesteldheden en/of invloeden in te schatten en in rekening te brengen.

 

Beëindiging

15. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

16. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

 

Aanvaarding der werken

17. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

18. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

19. Voor wat betreft plankenvloeren dient men een relatieve luchtvochtigheid te respecteren van min. 45 % en max. 70 % . Indien kan bewezen worden dat dit luchtvochtigheidspercentage niet gerespecteerd werd, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.

20. Diepte van onderliggende leidingen in chape moet min. 4 cm bedragen (cfr. WTCB), wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het werken van het hout door te hoog liggende buizen. Ook beschadigingen aan de buizen kunnen ons niet toegeschreven worden indien er geen plan van de onderliggende buizen is opgegeven.

21. Bij plaatsing van parket op vloerverwarming moeten de normen van het WTCB gerespecteerd worden. Max. 28 °C dekvloer temperatuur. Het opwarmingsprotocol met max. en min. worden nageleefd door de klant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor barsten of scheuren in het hout bij deze plaatsing.

22. Bij heropschuringen van oude parketten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de reactie van producten op de vroegere behandeling.

23. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

24. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

25. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.

26. Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

 

Oplevering

27. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

28. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

29. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

30. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

 

Klachten inzake voorschotten of facturatie

31. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

 

Eigendomsvoorbehoud

32. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

33. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

 

Betalingsmodaliteiten

34. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.

35. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen vervallen.

 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

36. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

37. In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in artikel 38 lastens onze firma.

38. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

39. Bij betalingen mag de klant onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg, noch als korting wegens contante betaling. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de klant worden opgeschort.

 

Verwerking van persoonsgegevens

40. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

41. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.